กลับสู่หน้าหลัก
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสาระสำคัญของสัญญา

สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามแบบ สขร.1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุทั่วไป)

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุทั่วไป)

ประกาศร่าง TOR

สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง/สัญญาเช่า

แบบ สขร.1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบเพิ่มเติม)

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง)

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง)

ประกาศเชิญชวน

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า

 

เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีคัดเลือก

วิธีคัดเลือก

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

สาระสำคัญของสัญญา

หรือข้อตกลงเป็นหนังสือรายไตรมาส

(ที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP)

 

 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

 

 

 

 

 

ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะ

วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

 

ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะ

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง)

 

 

 

 

 

ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

รวมสเป็ค/คุณลักษณะเฉพาะ สป. สายต่าง ๆ ของ บก.ทท.

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท.

รวมข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรของ บก.ทท. ทั้งหมด

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ของ บก.ทท. งป.56-58

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรของ บก.ทท. งป.60  จำนวน 83 รายการ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรของ บก.ทท. งป.61  จำนวน 91 รายการ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรของ บก.ทท. งป.62  จำนวน 53 รายการ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรของ บก.ทท. งป.63  จำนวน 48 รายการ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรของ บก.ทท. งป.64  จำนวน 101 รายการ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายช่าง ของ นทพ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จำนวน 10 รายการ

Button_new005.gif ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดใช้อ้างอิงการตรวจการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของ สำนักงานจเรทหาร

 

              ติดต่อสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อมาที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

                          บ้านดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160

                          โทรศัพท/Fax  053-369695 ต่อ 18 หรือ Email address : jakkapun.p@rtarf.mi.th